ALOITA NYT

TIETOSUOJAILMOITUS

TIETOSUOJAILMOITUS

 

Tiedote tutkittaville koskien projektia “Lantionpohjan lihasten kuntoutumiseen keskittyvän verkkovalmennuksen vaikuttavuus synnyttäneiden naisten hyvinvointiin”

 

Olet ottamassa osaa Turun yliopistossa järjestettävään tieteelliseen tutkimukseen. Tämä tietosuojaseloste kuvaa sitä, miten henkilötietojasi tullaan käsittelemään tutkimuksessa.

 

 1. Rekisterinpitäjä

 

Turun yliopisto

 

 1. Kuvaus tutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelystä

 

Lantionpohjan lihasten toimintahäiriöt ovat yleisiä synnyttäneillä naisilla, ja ne voivat vaikuttaa merkittävästi naisten hyvinvointiin. Toimintahäiriöt ilmenevät useimmiten virtsankarkailuna, gynekologisten elinten ja peräsuolen laskeumina sekä lantion alueen kipuina. Harjoittelun avulla on mahdollista ennaltaehkäistä ja kuntouttaa näitä toimintahäiriöitä, mutta tutkimustiedosta huolimatta, lantionpohjan lihasten toiminnan tutkiminen ja harjoittelun ohjaaminen eivät ole vakiintunut osa äitiysneuvolan määriteltyjä sisältöjä. Verkkovalmennus voisi olla tehokas, taloudellinen ja kestävä ratkaisu yhdenvertaisen ohjauksen toteuttamiseen kansallisesti. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida lantionpohjan ja keskivartalon lihasten kuntoutumiseen keskittyvän verkkovalmennuksen vaikuttavuutta naisten itsearvioimaan hyvinvointiin. Hyvinvointia tarkastellaan neljän tulosmuuttujan (elämänlaatu, fyysinen aktiivisuus, virtsankarkailu ja kipu) kautta.

 

Tutkimuksessa tutkitaan verkkovalmennuksen vaikuttavuutta naisten itsearvioimaan hyvinvointiin kvasikokeellisella tutkimusasetelmalla. Tutkimusaineisto kerätään sähköisten kyselylomakkeiden avulla, joihin osallistujia pyydetään vastaamaan ennen valmennuksen aloittamista, kuuden viikon valmennuksen jälkeen sekä puolen vuoden kuluttua valmennuksen päättymisestäKyselylomake koostuu taustatiedoista ja neljästä validoidusta kyselystä, joissa on kysymyksiä elämänlaadusta, fyysisestä aktiivisuudesta, virtsankarkailusta ja kivusta.

 

Tutkimusasetelmalle tyypillisesti tarkoituksena on verrata mahdollista muutosta eri mittauspisteiden välillä, jonka vuoksi lomakkeiden on oltava yhdistettävissä toisiinsa. Yhdistäminen tapahtuu henkilötietojen, nimen ja sähköpostiosoitteen avulla. Sekä taustatietolomake että validoidut kyselyt sisältävät kysymyksiä, joiden vastausten avulla voisi olla mahdollista tunnistaa henkilö yhdistämällä eri tietoja toisiinsa, esimerkiksi synnytykseen ja perussairauksiin liittyvät tiedot. Kerättävät taustatiedot ovat kuitenkin olennaisia tutkimuksen tulosten kannalta, sillä esimerkiksi synnytystavalla ja synnytyksessä ilmenneillä komplikaatioilla on todettu olevan yhteys lantionpohjan lihasten toimintahäiriöiden esiintyvyyteen.

 

Kerätyn tiedon avulla on tarkoitus arvioida valmennuksen vaikuttavuutta osallistujien itsearvioimaan hyvinvointiin. Tämän tiedon avulla on mahdollista kehittää valmennusta ja suunnitella tulevaa implementointitutkimusta. Lantionpohjan lihasten toiminnan tutkiminen ja harjoittelun ohjaaminen eivät ole vielä vakiintuneet osaksi äitiysneuvolan sisältöjä, ja vaikuttava verkkovalmennus voisi olla taloudellinen ja kestävä ratkaisu yhdenvertaisen ohjauksen toteutumiseksi. Tutkimuksesta saattaa olla hyötyä tulevaisuudessa synnyttäneiden naisten palautumiseen liittyvän harjoittelun ohjauksen kehittämisessä.

 

 

 1. Tutkimusryhmän vastuullinen yhteyshenkilö

 

Nimi: Iina Ryhtä

Osoite: Hoitotieteen laitos, 20014 Turun yliopisto

E-mail: [email protected]

 

 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

 

Turun yliopiston tietosuojavastaava on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta: [email protected].

 

 1. Henkilöt, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn

 

Henkilötietojen käsittelyyn tutkimuksessa osallistuvat tutkimusryhmän jäsenet: Anna Axelin, Iina Ryhtä, Susanna Likitalo ja Lotta Hamari.

 

 1. Tutkimuksen nimi sekä tutkimuksen kesto

 

Tutkimuksen nimi: Lantionpohjan lihasten kuntoutumiseen keskittyvän verkkovalmennuksen vaikuttavuus synnyttäneiden naisten hyvinvointiin

 

Henkilötietojen käsittelyn ajallinen kesto: Tutkimusaineisto säilytetään viisi (5) vuotta väitöskirjan hyväksymisestä Turun yliopiston ohjeiden mukaisesti. Väitöskirjan tavoitevalmistumisaika on joulukuussa 2023.

 

 1. Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste

 

Henkilötietoja käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklassa mainitun, käsittelyperusteen nojalla:

 

☐ rekisteröidyn suostumus;

☐ käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi;

☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen;

☐ käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi;

β˜’ käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi:

                      β˜’  tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia tarkoituksia varten;

                      ☐  tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten materiaalien arkistointia varten;

☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.

 

 1. Tutkimusmateriaaliin sisältyvät henkilötiedot sekä suojatoimenpiteet

 

Tutkimuksessa kerätään seuraavia henkilötietoja: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, ikä, paino, pituus, mahdolliset perussairaudet, koulutustaso, työtilanne, perhesuhdetiedot sekä taustatiedot raskauteen ja synnytykseen liittyen.  Validoiduilla kyselylomakkeilla kerätään tietoja henkilön kokemasta elämänlaadusta (The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL–BREF) mittari), fyysisestä aktiivisuudesta (International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF) mittari), virtsankarkailusta (Incontinence Impact Questionnaire IIQ-7 mittari, Urogenital distress inventory UDI-6 mittari) ja kivusta (Visual Analogue Scale (VAS)).

 

Henkilötietojen kerääminen tapahtuu sähköisen REDCap-kyselylomakkeen avulla. Ennen kyselylomakkeeseen vastaamista, tutkimukseen osallistuvan henkilön on annettava tietoon perustuva suostumus tutkimukseen osallistumisesta. REDCap-järjestelmä on asennettu Turun yliopiston palvelimelle, joten kerätyt henkilötiedot pysyvät Turun yliopiston hallussa. Aineistonkeruun päätyttyä aineisto siirretään Turun yliopiston ylläpitämään ja hallinnoimaan pilvipalveluun (Seafile) Turun yliopiston palvelimelle. Aineistoon pääsee käsiksi ainoastaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ovat vain tutkijoiden (AA, IR, SL, LH) tiedossa.

 

Tutkimusaineiston analysointia varten, taustatietolomakkeiden ja kyselylomakkeiden tiedot pseudonymisoidaan eli tallennetaan ilman nimiä ja sähköpostiosoitteita ID-tunnuksin koodattuina Excel-tiedostoon, joka sijaitsee Turun yliopiston verkkolevyllä. Koodiavain säilytetään salasanan takana pilvipalvelimella (Seafile). Kun analyysi on valmis, siihen liittyvä materiaali viedään pilvipalveluun (Seafile) ja tuhotaan verkkolevyltä.

 

 

 1. Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoiset henkilötietoryhmät)

 

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

 

terveystiedot

 

Erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen artiklaan 9(2) perustuvan, käsittelyperusteen nojalla:

 

☐ rekisteröidyn suostumus;

☐ käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi;

β˜’ käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi:

                      β˜’  tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia tarkoituksia varten;

                      ☐  tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten materiaalien arkistointia varten;

 

10.Henkilötietojen keräämisen lähteet

 

Henkilötiedot kerätään tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä sähköisillä kyselylomakkeilla.

 

 1. Henkilötietojen siirtäminen ja jakaminen kolmansille osapuolille

 

Henkilötietoja ei siirretä Turun yliopiston/tutkimusryhmän ulkopuolelle.

 

 1. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Automaattinen päätöksenteko ja noudatettavat suojatoimet

 

Automaattista päätöksentekoa ei toteuteta käsiteltäviin henkilötietoihin.

 

Henkilötietoihin sovelletaan seuraavia suojatoimia:

 

β˜’ Aineisto on salassa pidettävää.

☐ Kirjalliseen materiaaliin sovellettavat suojatoimet:

β˜’ IT-järjestelmissä toteutettava henkilötietojen käsittely:

Aineisto säilytetään aina salasanojen takana, eikä aineistoa tallenneta muualle kuin yliopiston pilvipalvelimeen (Seafile) tai yliopiston verkkolevylle.

☐ Muu:

Suorien tunnistetietojen käsittely:

 

β˜’ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.

☐ Analysoitava aineisto sisältää suorat tunnistetiedot.

                      Perustelut:

 

 

 1. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

 

Tutkimusaineisto arkistoidaan:

 

☐ilman tunnistetietoja

β˜’tunnistetiedoin

 

Minne tutkimusaineisto tallennetaan ja kuinka pitkäksi aikaa: Turun yliopiston pilvipalvelin Seafile, aineistoa on säilytettävä viiden vuoden ajan tohtorikoulutettavan valmistumisen jälkeen. Arvioitu valmistumisaika on joulukuussa 2023, jolloin aineisto säilytetään 12/2028 saakka.

 

 1. Oikeutesi rekisteröitynä sekä näihin tehtävät poikkeamat

 

Rekisteröity voi olla yhteydessä Anna Axeliniin ja Iina Ryhtään saadakseen lisää tietoja heidän tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksistaan.

 

 

Rekisteröidyn oikeuksiin tehtävät poikkeamat

 

Tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen tietosuojalain nojalla rekisteröidyn oikeuksiin voidaan tehdä tiettyjä poikkeamia, kun henkilötietojen käsittelyperusteena toimii tieteellinen tutkimus ja oikeuksien toteuttaminen tekisi käsittelyn tarkoituksen (tässä tapauksessa tieteellisen tutkimuksen) joko mahdottomaksi tai aiheuttaisi huomattavaa haittaa käsittelylle.

 

Tarve tehdä poikkeamia rekisteröityjen oikeuksiin arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tämän tietosuojaselosteen tutkimuksessa on todennäköisesti tarpeen tehdä poikkeamia seuraaviin rekisteröityjen oikeuksiin:

 

☐ Oikeus saada pääsy tietoihin (Artikla 15)

☐ Oikeus tietojen oikaisemiseen (Artikla 16)

β˜’ Oikeus tietojen poistamiseen (Artikla 17)

☐ Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Artikla 18)

β˜’ Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä (Artikla 20)

β˜’ Vastustamisoikeus (Artikla 21)

 

Perusteet tehtäville poikkeamille sekä tehtävien poikkeamien ulottuvuus: Oikeudesta tietojen poistamiseen poiketaan, sillä tietojen poistaminen aiheuttaisi haittaa mahdollisesti jo käynnissä olevalla aineiston analysoimiselle. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä ja vastustamisoikeus käsitellään aina tapauskohtaisesti ja rekisteröity voi tehdä vapamuotoisen vaatimuksen.

 

Oikeus valituksen tekemiseen

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi