ALOITA NYT

Tutkitusti toimiva valmennus

Pro Gradu: Synnyttäneiden äitien kokemuksia lantionpohjalihasharjoitteista koostuvasta verkkovalmennuksesta

Jyväskylän Yliopiston Liikuntatieteellisen Reetta Takasen gradutyön tarkoituksena oli selvittää miten tutkittavien ilmoittamat synnytyksen jälkeiset oireet, kuten lantionpohjan toimintahäiriöt, vaikuttavat heidän arkeensa. Tarkoituksena oli myös tutkia verkkovalmennuksen merkitystä synnytyksestä palautumiseen, sekä tutkittavien kokeman lantionpohjalihasten ja syvien vatsalihasten tunnistamiseen.

Tutkimuksen interventiona toimi Nordic Fit Maman Kuntouta keskivartalo -verkkovalmennus, joka piti sisällään muun muassa lantionpohjan lihasten ja syvien vatsalihasten harjoittelua. Tutkimusaineisto kerättiin 15.4.-5.6.2019 välisenä aikana sähköisten kyselylomakkeiden kautta. Kyselyihin vastasi kuusitoista (N=16) alateitse synnyttänyttä äitiä, joiden synnytyksestä oli kulunut maksimissaan kuusi kuukautta. Laadullinen aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla ja määrällinen aineisto hyödyntäen SPSS-ohjelman frekvenssianalyysiä sekä ristiintaulukointia.

Tutkittavat kokivat lantionpohjan toimintahäiriöiden vaikuttaneen heidän fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi arjen sujumiseen. Tutkimuksessa toiminut interventio paransi tutkittavien kokemaa psyykkistä- ja fyysistä hyvinvointia sekä lisänneen heidän tietouttaan ja tuonut positiivisia muutoksia arkeen. Interventio myös paransi tutkittavien kokemaa lantionpohjalihasten ja syvien vatsalihasten aktivointia.

Tulokset kertovat lantionpohjan toimintahäiriöiden laaja-alaisesta vaikutuksesta naisen elämään. Tuloksista voidaan nähdä säännöllisen lantionpohjalihasten ja syvien vatsalihasten harjoittamisen vaikuttavan positiivisesti synnytyksestä palautumiseen sekä synnyttäneiden äitien arkeen.

Tutkimuksen mukaan Nordic Fit Mama 1 – Kuntouta keskivartalo -valmennuksen avulla:

  • Lantionpohjan lihasten ja syvien vatsalihasten kunto parani selvästi.
  • Virtsankarkailu väheni
  • Kivut vähenivät.
  • Seksielämä koheni.
  • Valmennus lisäsi positiivisia muutoksia arjessa ja paransi sosiaalisia suhteita.

Lue koko tutkimus ja Pro Gradu -työ: Synnyttäneiden äitien kokemuksia lantionpohjalihasharjoitteista koostuvasta verkkovalmennuksesta.