MAKSUTON webinaari: Turvallinen treeni raskauden ja synnytyksen jälkeen 💕

Tutkitusti toimiva valmennus

Pro Gradu: Synnyttäneiden äitien kokemuksia lantionpohjalihasharjoitteista koostuvasta verkkovalmennuksesta. 

Jyväskylän Yliopiston Liikuntatieteellisen Reetta Takasen gradutyön tarkoituksena oli selvittää miten tutkittavien ilmoittamat synnytyksen jälkeiset oireet, kuten lantionpohjan toimintahäiriöt, vaikuttavat heidän arkeensa. Tarkoituksena oli myös tutkia verkkovalmennuksen merkitystä synnytyksestä palautumiseen, sekä tutkittavien kokeman lantionpohjalihasten ja syvien vatsalihasten tunnistamiseen. Tutkimuksen interventiona toimi viiden viikon mittainen Nordic Fit Maman verkkovalmennus, joka piti sisällään muun muassa lantionpohjalihasten ja syvien vatsalihasten harjoittelua. Tutkimusaineisto kerättiin 15.4-5.6.2019 välisenä aikana sähköisten kyselylomakkeiden kautta. Kyselyihin vastasi kuusitoista (N=16) alateitse synnyttänyttä äitiä, joiden synnytyksestä oli kulunut maksimissaan kuusi kuukautta. Laadullinen aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla ja määrällinen aineisto hyödyntäen SPSS-ohjelman frekvenssianalyysiä sekä ristiintaulukointia.

Tutkittavat kokivat lantionpohjan toimintahäiriöiden vaikuttaneen heidän fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi arjen sujumiseen. Tutkimuksessa toiminut interventio paransi tutkittavien kokemaa psyykkistä- ja fyysistä hyvinvointia sekä lisänneen heidän tietouttaan ja tuonut positiivisia muutoksia arkeen. Interventio myös paransi tutkittavien kokemaa lantionpohjalihasten ja syvien vatsalihasten aktivointia. Tulokset kertovat lantionpohjan toimintahäiriöiden laaja-alaisesta vaikutuksesta naisen elämään. Tuloksista voidaan nähdä säännöllisen lantionpohjalihasten ja syvien vatsalihasten harjoittamisen vaikuttavan positiivisesti synnytyksestä palautumiseen sekä synnyttäneiden äitien arkeen.

tutkimuksen mukaan Nordic Fit Mama 1 – Kuntouta keskivartalo -valmennuksen avulla:

  • Lantionpohjan lihasten ja syvien vatsalihasten kunto parani selvästi.
  • Virtsankarkailu väheni
    kivut vähenivät.
  • Seksielämä koheni.
  • Valmennus lisäsi positiivisia muutoksia arjessa ja paransi sosiaalisia suhteita.

Pro Gradu tutkielma on luettavissa täältä.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.